toyoshop-2-40

Voorwaarden

Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden

Artikel 1 : Algemeen

1.1  In deze voorwaarden wordt STYLINGHEAVEN.NL, gevestigd te Eindhoven, verder aangeduid als Stylingheaven.

1.2  Op alle leveringen en aanbiedingen van Stylingheaven zijn de navolgende voorwaarden van toepassing. Op verzoek zendt Stylingheaven u een schriftelijk exemplaar.

1.3   Naast deze algemene voorwaarden kan Stylingheavenaanvullende voorwaarden hanteren die specifiek van toepassing zijn op een bepaalde soort transactie. De aanvullende voorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met deze algemene voorwaarden.

1.4   De Algemene Leverings-en Betalingsvoorwaarden van Stylingheaven prevaleren te allen tijde boven die van de koper ongeacht of diens voorwaarden strijdig zijn met of afwijken van de voorwaarden van Stylingheaven.

Artikel 2 : Totstandkoming van de overeenkomst

2.1      De koopovereenkomst komt tot stand door ontvangst van de orderbevestiging van Stylingheaven via e-mail, internet of anderszins. De definitieve bestelling is pas een feit na akkoordverklaring door Stylingheaven. Verzendkosten worden in principe doorberekend.

Bestelling en levering van orders boven 125 Euro vindt niet plaats zonder aanbetaling tenzij schriftelijk (brief/fax/email) anders overeengekomen!

2.2      Stylingheaven heeft het recht om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder voorwaarde dat de verzending geschiedt na vooruitbetaling, in welk geval de koper dienovereenkomstig wordt ingelicht.

 

Artikel 3 : Aanbiedingen

3.1      Alle aanbiedingen van Stylingheaven gelden uitsluitend zolang deze op de website staan vermeld, of tot de datum die in een eventuele mailing als einddatum wordt aangegeven.

3.2     Stylingheaven behoudt zich het recht voor prijswijzigingen in de aanbiedingen door te voeren.

Artikel 4 : Prijzen

4.1   Alle prijzen van producten in Stylingheaven worden zowel exclusief als inclusief BTW  aangegeven onder voorbehoud van typ- of drukfouten. Stylingheaven heeft de plicht de koper vóór levering te informeren indien dit het geval is.

4.2   De producten van Stylingheaven worden geleverd tegen de op de besteldatum geldende  prijzen.

 

Artikel 5 : Afbeeldingen

5.1    Alle afbeeldingen, tekeningen en gegevens betreffende gewichten, kleuren, afmetingen,  enz. opgenomen in prijslijsten en folders, gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding vormen tot schadevergoeding en/of ontbinding van de koopovereenkomst.

 

Artikel 6 : Betaling

6.1   In principe vindt levering plaats nadat de betaling is ontvangen, tenzij uitdrukkelijk anders is
        overeengekomen. Betaling kan geschieden via overboeking vooraf op de bankreken­ing van
        Stylingheaven, of via Ideal als de koper daaraan de voorkeur geeft.

6.2   Ingeval Stylingheaven een factuur zendt en betaling achteraf is toegestaan bij wijze van uitzondering dient de betaling te zijn ontvangen binnen veertien dagen na factuurdatum.

6.3   Bij overschrijding van de betalingstermijn zal de koper zonder nadere aanmaning in gebreke zijn en deswege vanaf de vervaldatum een contractuele vertragingsrente van 1% per maand verschuldigd zijn over het openstaande bedrag, waarbij een ingegane maand voor een gehele wordt gerekend.

6.4   Bij overschrijding van de betalingstermijn zal de koper tevens 15% van de openstaande factuurbedragen, met een minimum van 45 Euro, aan Stylingheaven verschuldigd zijn ter verrekening met  buiten­gerechtelijke incassokosten, onverminderd eventuele van rechtswege vastgestelde gerechtelijke kosten en alle overige kosten van inning die Stylingheaven moet maken.

6.5  In behandeling genomen reclames en/of garantieaanspraken geven geen recht op betalingsuitstel of gedeeltelijke betaling.

Artikel 7 : Verzending

7.1  Het risico tijdens transport is voor rekening van Stylingheaven. De koper draagt de verantwoordelijkheid voor de producten vanaf het ogenblik af waarop deze in ontvangst worden genomen.

7.2   Als de koper bij aflevering weigert de producten in ontvangst te nemen worden deze teruggestuurd naar Stylingheaven. De eventuele retourkosten zijn voor rekening van koper.

7.3   Ingeval de koper de producten geweigerd heeft of ze niet binnen 2 weken heeft afgehaald bij de door de betreffende bezorgdienst aangegeven opslagplaats heeft Stylingheaven het recht de koper een factuur te sturen voor de door haar gemaakte kosten. Hieronder vallen onder andere transport- en administratiekosten, alsmede waardevermindering. Deze kosten bedragen tot 15% van de hoofdsom met een minimum van 15 Euro.

Artikel 8 : Levering

8.1.    In principe vindt levering plaats binnen 5 werkdagen  na de bestelling, respectievelijk de
         ontvangst van de betaling. Mocht de levertijd de vijf werkdagen overschrijden dan krijgt de
         koper hierover bericht met opgave van de reden voor de vertraging.

8.2.    De hiervoor genoemde leveringstermijn dient te worden gezien als een inspannings-­
         verplichting en wordt geacht bij benadering te zijn opgegeven.

8.3.    Overschrijding van een leveringstermijn geeft de koper nimmer het recht op enigerlei
         schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of enige andere actie jegens 
         Stylingheaven, tenzij de grenzen van redelijkheid duidelijk worden overschreden.

9.4    Indien koper een geleverd artikel wil retourneren zijn de retourkosten voor koper tenzij
         anders overeengekomen. Een eventuele retournering dient te worden aangevraagd per
         email. Afhandeling geschiedt in overleg.


Artikel 9 : Garantie

9.1   Stylingheaven staat in voor de kwaliteit van door haar naar beste vermogen verleende diensten en voor deugdelijkheid en goede kwaliteit van de geleverde producten, met dien verstande dat de garantie niet verder gaat dan in de hiernavolgende bepalingen vermeld.

9.2   Op geleverde producten wordt twaalf maanden garantie verleend tenzij de fabrikant andere garantietermijnen hanteert.

9.3   De koper is gehouden voor vervanging of reparatie in aanmerking komende producten te voorzien van een duidelijke klachtomschrijving en deze op eigen kosten, liefst in de originele verpakking, te retourneren. Indien na controle blijkt dat er inderdaad sprake is van een defect of defecten zal Stylingheaven deze gebreken op haar kosten (laten) verhelpen en de verzend­kosten naar de koper voor haar rekening nemen.

9.4  De koper kan geen beroep doen op de garantiebepalingen indien :
A: de koper de producten heeft verwaarloosd
B: de koper wijzigingen aan de producten heeft aangebracht
C: de producten onoordeelkundig of onzorgvuldig zijn gebruikt of verkeerd aangesloten, of   indien sprake is van verkeerde netspanning, blikseminslag, beschadiging door inwerken van vocht of andere oorzaken van buitenaf
D: het onderdeel of product niet op de gebruikelijke dan wel in de gebruiksaanwijzing omschreven wijze is onderhouden
E: het onderdeel wordt gebruikt met ongeschikte of verkeerde accessoires
F: de koper de producten op andere wijze onachtzaam heeft behandeld.

9.5   Mochten de defecten veroorzaakt zijn door de koper dan zijn alle reparatie- en verzendkosten voor diens rekening.


Artikel 10 : Eigendomsvoorbehoud

10.1    Het eigendom van door Stylingheaven geleverde producten wordt uitdrukkelijk voorbehouden totdat de volledige koopsom is voldaan.


Artikel 11 : Handelsmerk

11.1.     De fabrieks- of handelsmerken dan wel de type- of identificatienummers of tekens, die op door Stylingheaven afgeleverde producten zijn aangebracht, mogen niet verwijderd, beschadigd of gewijzigd worden.

Artikel 12 : Aansprakelijkheidsbeperking

12.1      Stylingheaven aanvaardt geen enkele verantwoording voor schade aan andere
           apparatuur van koper of van derden welke veroorzaakt wordt door een defect aan een
           geleverd product.

12.2    Stylingheaven is op generlei wijze aansprakelijk voor schade aan producten die is ontstaan door verkeerde behandeling, ondeskundigheid, verkeerde montage, verkeerd gebruik of gebruik buiten de specificaties.

Artikel 13 : Overmacht

13.1     Indien Stylingheaven als gevolg van overmacht haar verplichtingen jegens koper niet, niet behoorlijk of niet tijdig  kan nakomen heeft zij het recht om de overeenkomst op te schorten, dan wel geheel te ontbinden, al naar gelang de omstandigheden.

13.2     Onverminderd het bepaalde in artikel 75, boek 6 van het Burgerlijke Wetboek zullen
           als overmacht gelden : omstandigheden buiten wil en toedoen van Stylingheaven welke
           van dien aard zijn dat naleving van de overeenkomst redelijkerwijs niet van
           Stylingheaven kan worden verlangd. Als overmacht zal bijvoorbeeld gelden :
           oorlog, oproer, sabotage, overstroming, brand, lockout, werkstaking en andere niet
           toerekenbare tekortkomingen.

13.3     Ingeval van een van de onder 13.2 genoemde omstandigheden zijn partijen gehouden te 
           overleggen omtrent te nemen maatregelen, die tot doel hebben voor zowel de koper als 
           Stylingheaven te voorkomen of althans zoveel mogelijk te beperken. 
           Overmacht houdt tevens in dat opdrachtgever niet gerechtigd is tot enigerlei schade­-
           vergoeding, ook niet als Stylingheaven als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht
           hebben.

13.4     Stylingheaven zal de koper zo spoedig mogelijk van een (dreigende) overmacht op de 
          hoogte stellen.

Artikel 14 : Ontbinding

14.1    Indien de koper zijn verplichtingen jegens Sylingheaven niet, niet tijdig of niet behoorlijk
  nakomt, alsmede indien zijn faillissement is/wordt aangevraagd, hij in staat van
  faillisse­ment wordt gesteld, hij surseance van betaling aanvraagt, dan wel aan zijn
  crediteuren of een deel van hen een regeling of een akkoord aanbiedt, voorts bij
  beslaglegging op zijn activa of een deel daarvan, dan wel wanneer hij tot verkoop of 
  liquidatie van zijn bedrijf overgaat, alsmede in geval van overlijden, onder curatele­ stelling of
  indien hij op andere wijze het beheer dan wel de leiding over zijn bedrijf, of een deel
  daarvan verliest, is koper van rechtswege in verzuim en is elke vordering, die
  Stylingheaven / Toyoshop te zijnen laste heeft of verkrijgt, onmiddellijk en geheel opeisbaar
  zonder dat daartoe enige ingebrekestelling is vereist.

14.2    In gevallen genoemd onder 14.1 heeft Stylingheaven de overeenkomst op te
   schorten of deze geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

14.3    Stylingheaven is ten allen tijde bevoegd alsdan schadevergoeding van de koper te vorderen,
   alsmede de geleverde producten terug te nemen.

14.4    Ingeval de koper de overeenkomst wenst te ontbinden dient hij  eerst Stylingheaven 
  schriftelijk in gebreke te stellen en haar een redelijke termijn te gunnen om alsnog 
  haar verplichtingen na te komen, dan wel tekortkomingen te herstellen, welke
  tekortkomingen koper nauwkeurig schriftelijk moet omschrijven. 

14.5   De koper heeft geen recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn 
 
verplichtingen op te schorten, indien hij zelf reeds in gebreke is gebleven aangaande het
  nakomen van zijn verplichtingen. 

14.6    In geval van gedeeltelijke ontbinding kan de koper geen aanspraak maken op ongedaan-­ making van reeds door Stylingheaven verrichte prestaties en heeft Stylingheaven onverkort recht op betaling voor deze prestaties.

Artikel 15 : Arbitrage

15.1    Voor rechtszaken is het Nederlands Recht van toepassing. Bij onoplosbare geschillen
  tussen koper en Stylingheaven zal de uitspraak van de Nederlandse rechter bindend zijn.
  Bovenstaande voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven 
 
onder nummer 17059144 en staan tevens op de webshop van Stylingheaven.